کاتالوگ
صفحه اصلی :: کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی :: رشته حقوق کد 1126

مجموعه سوالات ، تست ها و منابع آزمون های کنکور كارشناسی ارشد رشته حقوق به تفکیک گرایش18 سالانه سوالات آزمونها و منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
اطلاعات بیشتر...


18 سالانه سوالات آزمونها و منابع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

(تعداد رای: 126)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- بیش از 17 سال آزمونهای کارشناسی ارشد(شامل آزمونهای ارشد سراسری 1375 الی 1392 و دانشگاه آزاد 1375 الی 1385)
- بیش از 3500 تست در کلیه دروس کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
- مجموعه ای بسیار کامل از تست ها و سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد به همراه جواب
- معرفی آخرین منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد به تفکیک درس
- معرفی رشته، گرایش ها ، مواد امتحانی و ضریب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده و ظرفیت پذیرش آنها و بسیاری از قابلیتهای دیگر

 

منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
اطلاعات بیشتر...


منابع کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

(تعداد رای: 127)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 18 سال آزمونهای کارشناسی ارشد(آزمونهای ارشد سراسری 1375 الی 1392 و دانشگاه آزاد 1375 الی 1385)
- بیش از 3100 تست در کلیه دروس کارشناسی ارشد گرایش حقوق بین الملل
- مجموعه ای بسیار کامل از تست ها و سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد به همراه جواب
- معرفی آخرین منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد به تفکیک درس
- معرفی رشته، گرایش ها، مواد امتحانی و ضریب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده و ظرفیت پذیرش آنها و بسیاری از قابلیتهای دیگر ...

 

منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
اطلاعات بیشتر...


منابع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 18 سال آزمونهای کارشناسی ارشد (شامل آزمونهای ارشد 1375 الی 1392 سراسری و 1375 الی 1385 آزاد)
- بیش از 3500 تست در کلیه دروس کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
- مجموعه ای بسیار کامل از تست ها و سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری و آزاد به همراه جواب
- معرفی آخرین منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد به تفکیک درس
- معرفی رشته، گرایش ها ، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده و ظرفیت پذیرش آنها و بسیاری از قابلیتهای دیگر...

 

منابع کارشناسی ارشد حقوق عمومی
اطلاعات بیشتر...


منابع کارشناسی ارشد حقوق عمومی

(تعداد رای: 124)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل 18 سال آزمونهای کارشناسی ارشد (شامل آزمونهای ارشد 1375 الی 1392 سراسری و 1375 الی 1385 آزاد)
- بیش از 3300 تست سراسری و آزاد در کلیه دروس کارشناسی ارشد حقوق عمومی
- مجموعه ای بسیار کامل از تست ها و سوالات کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری و آزاد به همراه جواب
- معرفی آخرین منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد به تفکیک درس
- معرفی رشته، گرایش ها ، مواد امتحانی و ضریب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده و ظرفیت پذیرش آنها و بسیاری از قابلیتهای دیگر ...

 

منابع کارشناسی ارشد حقوق بشر
اطلاعات بیشتر...


منابع کارشناسی ارشد حقوق بشر

(تعداد رای: 122)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- بیش از 17 سال آزمونهای کارشناسی ارشد (شامل آزمونهای ارشد 1375 الی 1392 سراسری و 1375 الی 1385 آزاد حقوق بشر)
- مجموعه ای بسیار کامل از تست ها و سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد به همراه جواب
- معرفی آخرین منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد به تفکیک درس
- معرفی رشته ، معرفی گرایش ها ، مواد امتحانی و ضرایب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده و ظرفیت پذیرش آنها و بسیاری از قابلیتهای دیگر ...

 

سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری
اطلاعات بیشتر...


سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری

(تعداد رای: 122)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل سوالات سراسری 1375 الی 1392 (18 سال سراسری) و دانشگاه آزاد 1375 الی 1385 (11 سال آزاد) با پاسخنامه کلیدی
- شامل بیش از 3000 تست در کلیه دروس و مواد امتحانی از آزمونهای سراسری و آزاد
- معرفی آخرین منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد به تفکیک درس
- معرفی رشته ، گرایش ها ، مواد امتحانی و ضریب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده و ظرفیت پذیرش آنها در سال 1392 و بسیاری از قابلیتهای دیگر

 

10 سالانه سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست
اطلاعات بیشتر...


10 سالانه سوالات آزمون ها و منابع کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست

(تعداد رای: 123)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل سوالات دانشگاه سراسری 1375 الی 1392 (18 سال سراسری) و دانشگاه آزاد 1375 الی 1385 (11 سال آزاد) با پاسخنامه کلیدی
- شامل بیش از 2600 تست از سوالات سراسری و آزاد در کلیه دروس و مواد امتحانی حقوق محیط زیست
- معرفی آخرین منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد به تفکیک درس
- معرفی رشته، گرایش ها، مواد امتحانی و ضریب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده و ظرفیت پذیرش آنها و بسیاری از قابلیتهای دیگر

 

10 سالانه سوالات آزمونها و منابع کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی
اطلاعات بیشتر...


10 سالانه سوالات آزمونها و منابع کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی

(تعداد رای: 123)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل سوالات دانشگاه سراسری 1375 الی 1392 (18 سال سراسری) و دانشگاه آزاد 1375 الی 1385 (11 سال آزاد) با پاسخنامه کلیدی
- شامل بیش از 3500 تست از سوالات سراسری و آزاد در کلیه دروس و مواد امتحانی حقوق اقتصادی
- معرفی آخرین منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد به تفکیک درس
- معرفی رشته، گرایش ها، مواد امتحانی و ضریب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده و ظرفیت پذیرش آنها و بسیاری از قابلیتهای دیگر

 

منابع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل
اطلاعات بیشتر...


منابع کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

(تعداد رای: 123)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شامل سوالات دانشگاه سراسری 1375 الی 1392 (18 سال سراسری) و دانشگاه آزاد 1375 الی 1385 (11 سال آزاد) با پاسخنامه کلیدی
- شامل بیش از 3500 تست از سوالات سراسری و آزاد در کلیه دروس و مواد امتحانی حقوق تجارت بین الملل
- معرفی آخرین منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد به تفکیک درس
- معرفی رشته، گرایش ها، مواد امتحانی و ضریب آنها
- معرفی دانشگاه های پذیرش کننده و ظرفیت پذیرش آنها و بسیاری از قابلیتهای دیگر

 

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق عمومی
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق عمومی

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۸۰,۰۰۰ریال

- شامل دروس متون فقه، حقوق اداری، حقوق اساسی، حقوق بین الملل عمومی
- شامل خلاصه مباحث اساسی از منابع اصلی آزمون کارشناسی
- نکات کلیدی آزمون کارشناسی ارشد
- استفاده از جزوات اساتید برتر دانشگاه های کشور به عنوان منبع

 

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

(تعداد رای: 121)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شرح و نکته های مهم درس های آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق مدنی
- قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد، استخدام قضات، کانون وکلا، مشاوران حقوقی، سران دفاتر اسناد رسمی

 

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد متون فقه
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث کارشناسی ارشد متون فقه

(تعداد رای: 122)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- منتخب المباحث للروضه البهیه - فی شرح اللمعه الدمشقیه
- بیش از 1200 مثال و سوال طبقه بندی شده با پاسخ تشریحی - قابل استفاده دانشجویان دوره کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد رشته های الهیات (فقه و مبانی حقوق اسلامی) حقوق استخدام قضات مشاوران حقوقی

 

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

(تعداد رای: 121)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۵۰,۰۰۰ریال

- شرح و نکته های مهم درس های آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی

- قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد، استخدام قضات، کانون وکلا، مشاوران حقوقی، سران دفاتر اسناد رسمی

 

خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد اصول فقه
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد اصول فقه

(تعداد رای: 120)
اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

کتاب خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد اصول فقه

- قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد رشته های حقوق، الهیات، وکالت، قضات

 

خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آیین دادرسی کیفری
اطلاعات بیشتر...


خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آیین دادرسی کیفری

اضافه به سبد خرید
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰ریال

کتاب خلاصه مباحث کارشناسی ارشد آیین دادرسی کیفری

  • شرح درس به همراه نکات مهم و کلیدی
  • نمونه سوالات طبقه بندی شده از آزمونهای سراسری، آزاد، وکالت و سوالهای تالیفی در انتهای هر فصل
  • قابل استفاده دانشجویان دوره های کارشناسی و داوطلبان آزمون های کارشناسی ارشد، استخدام قضات، کانون وکلا، مشاوران حقوقی، سردفتری اسناد رسمی